Provozní řád

 1. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.
 2. Cena identifikačního čipu je 115 Kč. ČIp je vratný- můžete ho vrátit v případě , že se již nebudete stravovat, odcházíte ze školy a ukončítě 9 třídu. Čip nesmí být poškozený a musí být funkční. Žáci  vždy při výdeji obědů jsou povinni se prokázat identifikačním čipem. 1 terminál slouží jako kontrolní o přihlášení obědu. 2 termínál je při výdeji obědů umístěný u vydávacího okénka, kde je nutné znovu čip přiložit a slouží ke kontrole vydaných obědů a rodičům, jestli si dítě oběd vyzvedlo.Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14 hodin, není – li po dohodě s vedením kuchyně stanoveno jinak (změny navržené školou – informace zajistí vedení ZŠ).
 3. Pokud žák nemůže přijít na oběd (nemoc), mohou si rodiče vyzvednout oběd od 11:30 do 13:00 ve školní jídelně pouze 1 den.
 4. Při delší nepřítomnosti je nutné obědy vždy odhlásit.
 5. Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povoluje vynášet oběd pouze v jídlonosičích. Do jiných nádob /kelímky,sklenice/ je výdej obědů zakázaný.
 6. Vydaný oběd do jídlonosiče je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.
 7. Obědy se odhlašují i přihlašují telefonicky do 9 hodin na následující den (nemoc,nenadálé rodinné důvody.)  tel. č. 543 213 254 nebo  722 564 046. Ostatní odhlašování nebo přihlašování je vždy 2 pracovní dny předem do 13hodin.
 8. Obědy si můžete sami odhlašovat nebo přihlašovat na www.STRAVA.cz vždy 2 pracovní dny před změnou .
 9. Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 14.00 hodin.
 10. Obědy plaťte nejpozději do 25. dne v měsíci. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
 11. Obědy na další měsíc je potřeba si sami přihlásit na STRAVA.cz vždy do 25 dne na další měsíc pokud jste si zadali vyší částku na úhradu obědů /např. na 1/2 roku nebo celý školní rok apod./ Nebo si můžete zavolat do kandeláře ŠJ a nahlásit si přihlášení  přímo od pracovnice ŠJ do systému Stravné vždy do 25 dne na další měsíc.
 12. Při výdeji obědů do nosičů se prokazujte identifikačním čipem.
 13. Základní informace o placení obědů a ceně jsou uvedeny na webových  stránkách jídelna bakalka / záložka CENÍK/.
 14. Školní jídelna neručí za odložené věci.
 15. Rodiče mohou kdykoliv provést namátkově ochutnávku ve ŠJ a provedou zápis do degustační knihy u ředitele ŠJ.
 16. Žáci budou vstupovat do prostor školní jídelny v přezůvkách s identifikačním čipem a pouze v doprovodu pedagogického pracovníka školy.
 17. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí nebo jídlo.
 18. Při úplném ukončení stravování (odchod na jinou školu, ukončení školní docházky) vyplatíme přeplatky na stravném hotově v kanceláři ŠJ a pokud bude identifikační čip funkční a nepoškozený vrátíme peníze.
 19. Obědy se platí pouze  příkazem k úhradě nebo inkasem z účtu , poštovní složenkou na vyžádání. Po domluvě a ve výjimečných případech i v hotovosti.   
 20. Ochrana osobních údajů: za ochranu osobních údajů odpovídá ředitel školní jídelny. Nápomocnou osobou ředitele při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu osobních údajů. Pověřenec je přímo podřízen řediteli školní jídelny. Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení, pro plnění svých úkolů nesmí být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob výkonu povinností. Pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR,právní soulad v oblasti ochrany dat je odpovědností ředitele školní jídelny. Ředitel školní jídelny pro svoji odpovědnost není vázán radou nebo stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů.

 

     

 

                                                                                                                                                          

Bc.Robert Kameníček,

ředitel Školní jídelny

                                                                                              

      Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2019